તુ તો ન સાંભળે તને કેમ કરવી હ્રદય ની વાત

ક્યારેક જ તો થાય છે અલપ ઝલપ મુલાકાત

કેમ કરી ને કહુ તને કેવો છે હ્રદય માં ઝંઝાવાત

તુ નાજુક ગુલાબ નુ ફુલ ને હું કંટક ની જાત

તું તો ન સાંભળે તને કેમ કરવી હ્રદય ની વાત

પરિન્દ

Advertisements

આહ શ્વાસ નિશ્વાસ ને હ્રદય રંગી ગુલાબી ફુલો

આમ જુઓ તો કાઈ નહી તારુણ્ય ની નાદાન ભુલો

પરિન્દ