હવા કે બગેર કહાં આગ પુરી હોતી હૈ

ફુલ કે બગેર કહાં પુજા પુરી હોતી હૈ

સીતારે તો બહુત હૈ આસમાં મે મગર

ચાંદની કહાં આફતાબ કે બગેર પુરી હોતી હૈ

તુ મુજે કુછ કહેના સકી મે કુછ સમજ ન પાયા

અરે યાર મહોબ્બત કહાં ઈઝહાર કે બગેર પુરી હોતી હૈ

પરિન્દ

*આફતાબ = સુરજ

* ઈઝહાર = સ્વિકાર


Advertisements

ભુરી હવામાં આભાસ થઇને મળીશ,

શોધી જો ક્યાંક તારા શ્વાસમા જ મળીશ,

રહી ન જાય તને અફસોસ, જા આપ્યું વચન,

તારા હૃદય માં વિશ્વાસ થઇને મળીશ

પરિન્દ