ક્યાં કર્યો હતો કોઈ વાયદો ક્યાં આપ્યુ હતુ સબંધ ને કોઈ નામ?

તમે તો વાતો કરી અમે થઈ ગયા બદનામ

પરિન્દ

Advertisements