વૃષ્ટી અને તોફાનોની ખુદાનેજ ખબર હોય છે, હાલ પુછો દિલનો તો દિવાનાનેજ ખબર હોય છે,
મન ના ભાવો શબ્દો થી નથી થતા ઉજાગર, એતો આંખોને જ ખબર હોય છે,
જીભ બોલે ના, બોલવું હોય ઘણું બધુ પણ, એતો દિલને જ ખબર હોય છે,
શબ્દો તો બધા બ્રહ્મ પણ, વાણી ની ગહનતા તો મૌનને જ  ખબર હોય છે,


પરિન્દ

Advertisements

હું ગોરો છોકરો ને તું,નમણી સ્હેજ ભીને વાન,

તું નથી રાધા, ને હુંય નથી કાંઇ કહાન

ચાલ જઇએ રંગે રમવા, વાત મારી માન

રંગે રમીયે એવા કે, જરાય રહે નહિ ભાન

તારા શબ્દો સાંભળી, મને ન રહે જરા પણ સાન

સ્થળ ભુલું,સમય ભુલું એવું આવે તાન

હું ગોરો છોકરો ને તું,નમણી સ્હેજ ભીને વાન,

પરિન્દ