ઝરણું

પડતું મુકુ તારા ખોળામાં, ને હે માં તુ ઝીલી લે
પાષાણ ભેદી ને આવું, ને ખળખળ ગીતો ગાઉં

હતી જુદાઈ વરસો વરસની,મળ્યા ત્યારે જીવી લે
પથ્થર પણ બની જાય ભગવાન જલ પ્રપાત થી

શબ્દ ના હથોડા વાગે હજાર ન બને મન થી માનવી
હું છું મુગ્ધતા નુ ગાન તુ ગણગણી લે

પરિન્દ

Advertisements