હવા કે બગેર કહાં આગ પુરી હોતી હૈ

ફુલ કે બગેર કહાં પુજા પુરી હોતી હૈ

સીતારે તો બહુત હૈ આસમાં મે મગર

ચાંદની કહાં આફતાબ કે બગેર પુરી હોતી હૈ

તુ મુજે કુછ કહેના સકી મે કુછ સમજ ન પાયા

અરે યાર મહોબ્બત કહાં ઈઝહાર કે બગેર પુરી હોતી હૈ

પરિન્દ

*આફતાબ = સુરજ

* ઈઝહાર = સ્વિકાર


Advertisements