વ્યથા કથા નો સાગર છે ખારો, જો તારા હોવા વિશે કહુ તો નથી દેખાતો આરો

છે તારુ સ્મરણ હર ઘડી, પુછે છે લોક બધા કાં જખમ ને પંપાળો

નહી મળે તું વિશે શંકા નથી, આમેય હું ક્યાં છું તારો?

અનંત છે રાહ નથી મંઝીલ, કરું છું હિસાબ નથી મળતો “નેહ” આ વેદનાનો તાળો

પરિન્દ

Advertisements