મુલાકાતો થતી રહેશે અહીં,
કાયમ એ ઘડીયો રહેતી નથી,
કયારેક હું રહું કયારેક તું રહે,
મિલનની એ વેળા હવે સજતી નથી…..

ચાર્મી

Advertisements