આજ દિવાળી આજ દિવાળી
થાશે કાળી રાત અજવાળી

આજથી શરુ થતુ નવુ વર્ષ સર્વ જનો ને મંગલમય બની રહે એવી જગતનિયંતા ને પ્રાર્થના

પરિન્દ

Advertisements