ભુલકા ના હાસ્ય મા સમાય દૂનિયા આખી

કોઈક દિવસ જુઓ તેમની આંખો મા ઝાંખી

પરિન્દ

Advertisements