આહ શ્વાસ નિશ્વાસ ને હ્રદય રંગી ગુલાબી ફુલો

આમ જુઓ તો કાઈ નહી તારુણ્ય ની નાદાન ભુલો

પરિન્દ

Advertisements