સૌ ભાવકો ને મારા નમસ્કાર.

આજ થી આરંભાતી મારી આ યાત્રા મા આપ

સૌ ચોક્કસ સાથે રહેશો એવુ હ્રદય પુર્વક નુ

ઈજન છે.

મારી ભુલો પ્રત્યે ધ્યાન દોરવા નમ્ર વિનંતી છે.

Advertisements